تعداد مقالات: 48

1

Abstracts in Persian

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 152-156

2

BOOK REVIEW: English for Research: Usage, Style, and Grammar

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 143-146

3

BOOK REVIEW: Written Corrective Feedback for L2 Development

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 140-142

4

EDITORIAL

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019

5

Exploring Autonomography: The Development of a Self-directed Writing Self-rating Scale

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 1-22

6

Interest-based Language Teaching: Enhancing Students’ Interest and Achievement in L2 Reading

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 61-75

7

INTERVIEW: An Interview with Professor Henry Widdowson and Professor Barbara Seidlhofer

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 147-151

8

Learner Identity and Learners’ Investment in EFL Learning: A Multiple Case Study

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 43-60

9

On the Relationship between Iranian EFL Teachers’ Burnout and Motivation: A Mixed Methods Study

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 77-99

10

Rhetorical Structure Variations in Abstracts and Introductions of Applied Linguistics Master’s Theses by Iraqi and International Students

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 101-117

11

Stances in Student -Teachers’ Spoken Reflection: An Exploratory Linguistic Study to Enhance a Reflection Inventory

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 119-139

12

The Perceptions of Iranian Policymakers as Articulated in Iran’s Foreign Language Policy Document: A Systemic Functional Linguistics Approach

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 23-42

13

اثر اسید استیک بر کارایی پالایش مزرعه ای خاک آلوده به سرب با فناوری الکتروسینتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1398

14

ارزیابی وضعیت تنوع زیستی، شکل زیستی و کورولوژی در گروه‌های اکولوژیک منطقه رویشی دنا

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 435-447

15

آزمودن ورودی‌های جدید برای برآورد هدایت هیدرولیکی نزدیک اشباع خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1398

16

استفاده از زادمایه های باکتری سودوموناس فلورسنس محرک رشد گیاه در افزایش رشد و جذب عناصر غذایی گیاه گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1398

17

استفاده از مواد جایگزین آگار در کشت درون شیشه‏ای گیاه سرو (Cupressus sempervirens var. horizontalis)

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 489-499

18

افزایش کارآیی آبیاری در اراضی شالیزاری با استفاده از کمپوست آزولا در شرایط کمبود آب

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 146-160

19

برآورد عامل فرسایش پذیری خاک مدل USLE و ارتباط آن با برخی از ویژگی‌های زمین منظر در بخشی از حوضه آبخیز نازلو چای ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1398

20

برآورد هدر رفت خاک ناشی از برداشت محصول سیب‌زمینی در دشت قروه و دهگلان، استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1398

21

بررسی اثرات بارندگی پیشین بر فرسایش پاشمانی در خاک مارنی با استفاده از شبیه‌ساز باران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1398

22

بررسی آزمایشگاهی اصلاح یک خاک شور- سدیمی با استفاده از ستون‌های آبشویی

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-132

23

بررسی تأثیر کاربرد پس آب فاضلاب شهری تبریز، بناب و مراغه بر خصوصیات خاک و کیفیت سه محصول پیاز، گوجه‌فرنگی و یونجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1398

24

پراکنش مکانی ریشه درختان ممرز در جنگل‌های پایین‌بند هیرکانی (جنگل خیرود، نوشهر)

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 477-488

25

پیش بینی شوری خاک با روش رگرسیون چند متغیره بر مبنای شاخص‌های استخراج شده از تصاویر لندست 8 (مطالعه موردی: ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1398

26

تأثیر توده‌های دست‌کاشت کاج‌تهران و اقاقیا بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و انتشار دی‌اکسید‌کربن خاک در فضای سبز شهری تهران

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 463-476

27

تأثیر سطوح مختلف فسفر بر وابستگی میکوریزایی، خصوصیات رشدی و جذب فسفر در دو گیاه ذرت و سویا

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 58-70

28

تأثیر شدت بهره‌برداری بر رویش حجمی توده‌های راش آمیخته در جنگل‌های ناو اسالم

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 533-547

29

تاثیر شرایط مختلف رطوبتی و حرارتی بر اکسایش گوگرد و غلظت عناصر غذایی در خاک

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 133-145

30

تأثیر شوری ناشی از کلرید سدیم و بور آب آبیاری بر عملکرد و غلظت عناصر غذایی پرمصرف گیاه خرفه

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-108

31

تأثیر شوری و تلقیح میکروبی بر عملکرد و شاخص‌های کارآیی فسفر در گیاه ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1398

32

تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار بر خصوصیات ریخت‌شناسی و کارکردی ذرت (Zea mays L.) در سطوح مختلف کود فسفات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1398

33

تاثیر کاربری اراضی روی فراوانی نسبی و ترکیب جوامع باکتریایی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1398

34

تاثیر کاربرد بیوچار و کمپوست ضایعات هرس به همراه باکتری‌های ریزوسفری محرک رشدبر فراهمی عناصر پرمصرف در ریزوسفر گندم

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 16-30

35

تأثیرکوتاه مدت خاک‌ورزی حفاظتی و گیاه پوششی کلزا بر برخی شاخص‌های زیستی کیفیت خاک و عملکرد آفتابگردان در منطقه دستجرد (همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1398

36

تأثیر مدیریت‌های مختلف خاک‌ورزی بر شکل های آلی فسفر خاک

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-57

37

تاثیر نیتروژن و نسبت نیترات به آمونیوم بر شاخص های رشد و عملکرد اسانس مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare ssp. Gracile) در شرایط شور

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-44

38

تحلیل توزیع مکانی فلزات سنگین مس، روی و آرسنیک در خاک اطراف کارخانه ذوب مس خاتون‌آباد شهر بابک

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 84-96

39

تخمین سرعت نفوذپذیری پایه با استفاده از مدل‌های نروفازی، شبکه عصبی و رگرسیون خطی چندمتغیره

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-15

40

تخمین مکانی- زمانی شوری خاک با داده‌های نامطمئن و روش انتروپی حداکثر اریب در حاشیه غربی دریاچه ارومیه

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-83

41

توزیع اجزای باران در توده‌ خالص گز (Tamarix arceuthoides) در جنگل‌های کنار‌رودخانه‌ای

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 501-513

42

شکل‌های مختلف پتاسیم و همبستگی آن با ویژگی‌های کمّی و کیفی توتون در خاک‌های توتون‌کاری شمال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1398

43

طبقه‌بندی مشخصه‌های کمی جنگل‌های زاگرس با استفاده از داده‌های ماهواره لندست 8- OLI و الگوریتم Random Forest (بررسی موردی جنگل‌های حفاظتی مانشت)

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 415-434

44

طراحی و اجرای یک مدل مفهومی پایگاه داده برای داده‌های بهره‌برداری جنگل‌های شمال ایران

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 515-532

45

مطالعه میکرومورفولوژی اشکال گچ و کربنات کلسیم و کانی شناسی رس در خاک های با مواد مادری مختلف در جنوب استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1398

46

مقایسه میزان رسوب در رواناب و زه‌آب در دو شیب و پوشش گیاهی متفاوت

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 109-120

47

مکان‌یابی و تحلیل وضعیت توسعه‌ای جنگلداری شهری تبریز با استفاده از MCDM و GIS

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 449-462

48

واکنش گروه‌های کرم‌های خاک سطحی به تغییرپذیری مشخصه‌های اکولوژیکی یک جنگل پهن‌برگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1398


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.