تعداد مقالات: 97

1

Abstracts in Persian

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 152-156

2

Abstracts in Persian

دوره 7، شماره 2، پاییز 2019، صفحه 153-158

3

A Nationwide Study of Iranian Language Teachers’ and Content Teachers’ Cognitions and Practices of Collaborative EAP Teaching

دوره 7، شماره 2، پاییز 2019، صفحه 121-139

4

An Evaluation of Practicum Courses at Farhangian University

دوره 7، شماره 2، پاییز 2019، صفحه 101-119

5

BOOK REVIEW: A Systemic Functional Grammar of English: A Simple Introduction

دوره 7، شماره 2، پاییز 2019، صفحه 144-146

6

BOOK REVIEW: English for Research: Usage, Style, and Grammar

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 143-146

7

BOOK REVIEW: Teaching Graphic Novels in the English Classroom: Pedagogical Possibilities of Multimodal Literacy Engagement

دوره 7، شماره 2، پاییز 2019، صفحه 140-143

8

BOOK REVIEW: Written Corrective Feedback for L2 Development

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 140-142

9

EDITORIAL

دوره 7، شماره 2، پاییز 2019

10

EDITORIAL

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019

11

EFL Teachers’ Effective Classroom Management and Learners’ Anxiety and Learning Strategies

دوره 7، شماره 2، پاییز 2019، صفحه 65-82

12

English as an International Language and English Language Teaching: The Theory vs. Practice Divide

دوره 7، شماره 2، پاییز 2019، صفحه 19-38

13

Exploring Autonomography: The Development of a Self-directed Writing Self-rating Scale

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 1-22

14

Interest-based Language Teaching: Enhancing Students’ Interest and Achievement in L2 Reading

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 61-75

15

Interpersonal Meanings in Children’s Storybooks

دوره 7، شماره 2، پاییز 2019، صفحه 39-64

16

INTERVIEW: An Interview with Professor Henry Widdowson and Professor Barbara Seidlhofer

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 147-151

17

INTERVIEW: An Interview with Professor Stephen Krashen

دوره 7، شماره 2، پاییز 2019، صفحه 147-152

18

Learner Identity and Learners’ Investment in EFL Learning: A Multiple Case Study

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 43-60

19

On the Relationship between Iranian EFL Teachers’ Burnout and Motivation: A Mixed Methods Study

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 77-99

20

Readiness for Autonomy in English Language Learning: The Case of Indonesian High School Students

دوره 7، شماره 2، پاییز 2019، صفحه 1-18

21

Rhetorical Structure Variations in Abstracts and Introductions of Applied Linguistics Master’s Theses by Iraqi and International Students

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 101-117

22

Stances in Student -Teachers’ Spoken Reflection: An Exploratory Linguistic Study to Enhance a Reflection Inventory

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 119-139

23

Teacher Talk in Higher Education as a Language for Specific Purposes: Its Features and LSP Teachers’ Awareness

دوره 7، شماره 2، پاییز 2019، صفحه 83-99

24

The Perceptions of Iranian Policymakers as Articulated in Iran’s Foreign Language Policy Document: A Systemic Functional Linguistics Approach

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 23-42

25

اثر اسید استیک بر کارایی پالایش مزرعه ای خاک آلوده به سرب با فناوری الکتروسینتیک

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 95-107

26

ارزیابی چند روش‌ عصاره‌گیری مس قابل جذب ذرت در برخی خاک‌های آهکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

27

ارزیابی سطح دانش محیط زیستی دانشجویان دانشگاه ارومیه

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-54

28

ارزیابی نقش آبگرمکن‌های خورشیدی در کاهش مصرف چوب سوخت جنگل‌نشینان زاگرس مرکزی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 277-292

29

ارزیابی وضعیت تعذیه‌ای باغ‌‌های لیموترش هرمزگان با استفاده از روابط همبستگی و تجزیه علیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

30

ارزیابی وضعیت تنوع زیستی، شکل زیستی و کورولوژی در گروه‌های اکولوژیک منطقه رویشی دنا

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 435-447

31

آزمودن ورودی‌های جدید برای برآورد هدایت هیدرولیکی نزدیک اشباع خاک

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 54-69

32

استفاده از زادمایه های باکتری سودوموناس فلورسنس محرک رشد گیاه در افزایش رشد و جذب عناصر غذایی گیاه گندم

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 165-176

33

استفاده از مواد جایگزین آگار در کشت درون شیشه‏ای گیاه سرو (Cupressus sempervirens var. horizontalis)

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 489-499

34

افزایش کارآیی آبیاری در اراضی شالیزاری با استفاده از کمپوست آزولا در شرایط کمبود آب

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 146-160

35

امکان‌سنجی پایش زیستی فلزات سنگین توسط گونه‌های چوبی مناطق شهری

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 55-71

36

برآورد زی‌توده، کربن ترسیب‌یافته و سطح برگ گونه کیکم (Acer monspessulanum) در جنگل‌های زاگرس میانی (بررسی موردی: منطقۀ قلعه‌گل استان لرستان)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 245-257

37

برآورد عامل فرسایش پذیری خاک مدل USLE و ارتباط آن با برخی از ویژگی‌های زمین منظر در بخشی از حوضه آبخیز نازلو چای ارومیه

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-43

38

برآورد گنجایش تبادل کاتیونی با استفاده از بعد فرکتال توزیع اندازه ذرات خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

39

برآورد هدر رفت خاک ناشی از برداشت محصول سیب‌زمینی در دشت قروه و دهگلان، استان کردستان

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 177-186

40

بررسی اثرات بارندگی پیشین بر فرسایش پاشمانی در خاک مارنی با استفاده از شبیه‌ساز باران

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 83-94

41

بررسی اثر ارتفاع از سطح دریای رویشگاه بر ویژگی‌های روزنه و مجاری مترشحه برگ ون (Fraxinus excelsior L.)

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 113-124

42

بررسی اثر باکتری‌های حل کننده فسفات بر توزیع شکل‌های فسفر در یک خاک آهکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

43

بررسی اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر ریز‌ازدیادی سرو کهن‌سال ابرکوه (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill) Gord)

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 15-26

44

بررسی آزمایشگاهی اصلاح یک خاک شور- سدیمی با استفاده از ستون‌های آبشویی

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-132

45

بررسی بلوغ مدیریت دانش در ادارۀ کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 209-227

46

بررسی تأثیر کاربرد پس آب فاضلاب شهری تبریز، بناب و مراغه بر خصوصیات خاک و کیفیت سه محصول پیاز، گوجه‌فرنگی و یونجه

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 70-83

47

بررسی تأثیر نوع و غلظت نمک بر کارآیی جذب سوپرجاذب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

48

بررسی تغییرات زمانی فرسایش شیاری در خاک حساس به فرسایش تحت باران‌های با شدت متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

49

بررسی تغییرات مکانی برخی ویژگی‌های خاک و ارتباط آن با عملکرد چای در منطقه فومن گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

50

بررسی صحت و دقت روش قطاعی در نمونه‌برداری جنگل‌های ارس امین‌آباد، فیروزکوه

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-13

51

بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و کانی‌شناسی خاک‌ها در یک ردیف پستی و بلندی در جنوب‌غرب دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

52

پراکنش مکانی ریشه درختان ممرز در جنگل‌های پایین‌بند هیرکانی (جنگل خیرود، نوشهر)

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 477-488

53

پیش بینی شوری خاک با روش رگرسیون چند متغیره بر مبنای شاخص‌های استخراج شده از تصاویر لندست 8 (مطالعه موردی: ارومیه)

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 108-121

54

تأثیر آتش‌سوزی بر ساختار و زادآوری طبیعی جنگل در جنگل‌های شاندرمن، استان گیلان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 181-195

55

تاثیر باکتریهای حل کننده فسفات در سینتیک آزاد شدن فسفر از خاک ریزوسفری ریشه نیشکر و همبستگی پارامترهای آن با منابع مختلف فسفر خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

56

تأثیر برخی عوامل فیزیوگرافی و مشخصه‌های درختان بلوط‌ ایرانی (Quercus brantii var. persica) بر زی‌توده ریشه‌های مویین (بررسی موردی: جنگل هشتادپهلو-لرستان)

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 125-135

57

تأثیر تراکم توده بر تنوع گونه‌ای گیاهان چوبی و علفی در جنگل‌های بلوط

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 259-276

58

تأثیر توده‌های دست‌کاشت کاج‌تهران و اقاقیا بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و انتشار دی‌اکسید‌کربن خاک در فضای سبز شهری تهران

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 463-476

59

تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص‌های رشدی نهال‌های زبان‌گنجشک (Fraxinus rotundifolia Mill) در فضای سبز شهر تهران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 229-244

60

تأثیر سطوح مختلف فسفر بر وابستگی میکوریزایی، خصوصیات رشدی و جذب فسفر در دو گیاه ذرت و سویا

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 58-70

61

تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و نسبت‌های مختلف نیترات به آمونیوم برترکیب شیمیایی و درصد اسانس آویشن دنایی در شرایط شور و غیرشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

62

تأثیر شدت بهره‌برداری بر رویش حجمی توده‌های راش آمیخته در جنگل‌های ناو اسالم

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 533-547

63

تاثیر شرایط مختلف رطوبتی و حرارتی بر اکسایش گوگرد و غلظت عناصر غذایی در خاک

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 133-145

64

تأثیر شوری ناشی از کلرید سدیم و بور آب آبیاری بر عملکرد و غلظت عناصر غذایی پرمصرف گیاه خرفه

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-108

65

تأثیر شوری و تلقیح میکروبی بر عملکرد و شاخص‌های کارآیی فسفر در گیاه ذرت

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 148-165

66

تأثیر عناصر روی و منگنز بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی سیر سفید همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

67

تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار بر خصوصیات ریخت‌شناسی و کارکردی ذرت (Zea mays L.) در سطوح مختلف کود فسفات

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 122-131

68

تاثیر کاربری اراضی روی فراوانی نسبی و ترکیب جوامع باکتریایی خاک

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-15

69

تاثیر کاربرد بیوچار و کمپوست ضایعات هرس به همراه باکتری‌های ریزوسفری محرک رشدبر فراهمی عناصر پرمصرف در ریزوسفر گندم

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 16-30

70

تأثیرکوتاه مدت خاک‌ورزی حفاظتی و گیاه پوششی کلزا بر برخی شاخص‌های زیستی کیفیت خاک و عملکرد آفتابگردان در منطقه دستجرد (همدان)

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 16-30

71

تأثیر مدیریت‌های مختلف خاک‌ورزی بر شکل های آلی فسفر خاک

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-57

72

تاثیر نیتروژن و نسبت نیترات به آمونیوم بر شاخص های رشد و عملکرد اسانس مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare ssp. Gracile) در شرایط شور

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-44

73

تحلیل توزیع مکانی فلزات سنگین مس، روی و آرسنیک در خاک اطراف کارخانه ذوب مس خاتون‌آباد شهر بابک

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 84-96

74

تخمین سرعت نفوذپذیری پایه با استفاده از مدل‌های نروفازی، شبکه عصبی و رگرسیون خطی چندمتغیره

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-15

75

تخمین مکانی- زمانی شوری خاک با داده‌های نامطمئن و روش انتروپی حداکثر اریب در حاشیه غربی دریاچه ارومیه

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-83

76

تغییرات ویژگی‌های ریخت‌شناسی برگ درختان راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در طول گرادیان ارتفاع از سطح دریا (بررسی موردی: جنگل‌های گیلان، ماسال)

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 27-40

77

تنوع ژنتیکی سیب شرقی (Malus orientalis) در جنگل های هیرکانی ایران با استفاده از نشانگرهای SSR

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 169-179

78

توزیع اجزای باران در توده‌ خالص گز (Tamarix arceuthoides) در جنگل‌های کنار‌رودخانه‌ای

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 501-513

79

جداسازی، شناسایی مولکولی و ارزیابی ویژگی‌های محرک رشدی باکتری‌های تشکیل دهنده بیوفیلم از ریزوسفر گیاهان غیرزراعی در شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

80

جداسازی و غربالگری جدایه های ازتوباکتر بومی خاک های شور و سنجش صفات محرک رشدی آن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

81

سنجش اثرهای تغییر کاربری زمین و برآورد هزینه‌های اتلاف ظرفیت ذخیره‌سازی و ترسیب کربن در سرزمین جنگلی هیرکانی با استفاده از مدل InVEST

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 293-316

82

شکل‌های مختلف پتاسیم و همبستگی آن با ویژگی‌های کمّی و کیفی توتون در خاک‌های توتون‌کاری شمال ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 187-202

83

شناسایی گیاگان و مقایسه ضریب محافظه‌کاری گونه‌های علفی سه تیپ جنگلی زاگرس مرکزی

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 73-91

84

طبقه‌بندی مشخصه‌های کمی جنگل‌های زاگرس با استفاده از داده‌های ماهواره لندست 8- OLI و الگوریتم Random Forest (بررسی موردی جنگل‌های حفاظتی مانشت)

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 415-434

85

طراحی و اجرای یک مدل مفهومی پایگاه داده برای داده‌های بهره‌برداری جنگل‌های شمال ایران

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 515-532

86

عوامل مؤثر بر توزیع شکل‌های پتاسیم در برخی خاک‌های آهکی استان کهگیلویه و بویراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

87

کارایی روش‌های زمین‌آمار در پهنه‌بندی احتمال حضور زادآوری بلوط ایرانی

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 137-151

88

گزارش طغیان زنبور برگخوار درخت زبان‌گنجشک (Tomostethus sp. (Hymenoptera: Tenthredinidae)) از ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 317-328

89

مدل‌سازی خشکیدگی درختان بلوط ایرانی تحت تأثیر عوامل فیزیوگرافی در جنگل‌های دالاب ایلام

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 329-342

90

مدل‌سازی مطلوبیت رویشگاه آردوج (Juniperus foetidissima Willd.) در ذخیره‌گاه زیست‌کرۀ ارسباران

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 93-112

91

مطالعه میکرومورفولوژی اشکال گچ و کربنات کلسیم و کانی شناسی رس در خاک های با مواد مادری مختلف در جنوب استان گیلان

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 132-147

92

مقایسه اثر متغیرهای مورفولوژیکی، ارتفاع از سطح دریا و جنس درخت بر تولید سقز بنه (Pistacia atlantica Desf.) در جنگل‌های استان چهار محال و بختیاری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 195-207

93

مقایسه کارایی برخی مدل‌های نفوذ آب به خاک بر اساس داده‌های به دست آمده از استوانه‌های دوگانه و نرم‌افزار HYDRUS-1D

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

94

مقایسه میزان رسوب در رواناب و زه‌آب در دو شیب و پوشش گیاهی متفاوت

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 109-120

95

مقایسۀ وضعیت زادآوری و تنوع گونه‌های علفی در روشنه‌های ایجاد‌شده و طبیعی (بررسی موردی: سری سه جنگل‌های ناو اسالم گیلان)

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 153-167

96

مکان‌یابی و تحلیل وضعیت توسعه‌ای جنگلداری شهری تبریز با استفاده از MCDM و GIS

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 449-462

97

واکنش گروه‌های کرم‌های خاک سطحی به تغییرپذیری مشخصه‌های اکولوژیکی یک جنگل پهن‌برگ

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 44-53


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.