تعداد مقالات: 103

1

Abstracts in Persian

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 147-151

2

Abstracts in Persian

دوره 5، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2017، صفحه 165-170

3

Abstracts in Persian

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 154-159

4

Analysis of price and entry barriers to bespoke-purpose application markets through static Bayesian game

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 2017، صفحه 1-12

5

A Narrative Study of Iranian EFL Teachers’ Experiences of Doing Action Research

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 93-112

6

An Investigation into the Characteristics of Iranian EFL Teachers of Senior Secondary Schools and Language Institutes

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 21-36

7

Application of distance function and data envelopment analysis in efficiency evaluation of Islamic Azad University branches in East Azerbaijan province

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 2017، صفحه 53-62

8

Are Scientists Objective? An Investigation of Appraisal Resources in English Popular Science Articles

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 1-19

9

BOOK REVIEW: Activity Theory in Education: Research and Practice

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 141-144

10

BOOK REVIEW: An Introduction to English Grammar (4th ed.)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 133-136

11

BOOK REVIEW: Humor in the Classroom: A Guide for Language Teachers and Educational Researchers

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 137-140

12

BOOK REVIEW: Second Language Research: Methodology and Design (2nd ed.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 135-138

13

BOOK REVIEW: Teaching and Researching Writing (3rd ed.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 131-133

14

BOOK REVIEW: The Use of Children’s Literature in Reading: A Study of Politics and Professionalism within Teacher Education

دوره 5، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2017، صفحه 151-154

15

BOOK REVIEW: Vocabulary Assessment to Support Instruction: Building Rich Word-Learning Experiences, 1st Edition

دوره 5، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2017، صفحه 155-157

16

Editorial

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2017

17

Editorial

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2017

18

Editorial

دوره 5، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2017

19

English Medium Instruction and Idiomaticity in English as a Lingua Franca

دوره 5، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2017، صفحه 27-44

20

From Native-like Selections to English Academic Performance: Exploring the Knowledge Base of English Bilinguals

دوره 5، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2017، صفحه 129-150

21

Guest Editor's Introduction

دوره 5، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2017، صفحه 1-3

22

How to Save Your Skin When Processing L2 Idioms: An Eye Movement Analysis of Idiom Transparency and Cross-language Similarity among Bilinguals

دوره 5، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2017، صفحه 81-107

23

Humorous Videos and Idiom Achievement: Some Pedagogical Considerations for EFL Learners

دوره 5، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2017، صفحه 109-127

24

Improving English Language Learners’ Idiomatic Competence: Does Mode of Teaching Play a Role?

دوره 5، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2017، صفحه 61-79

25

Innovation investments and energy efficiency: A cluster analysis of Iranian industries

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 2017، صفحه 33-40

26

INTERVIEW: An Interview with John Liontas

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 145-153

27

INTERVIEW: An Interview with Professor Alison Wray

دوره 5، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2017، صفحه 159-164

28

INTERVIEW: An Interview with Professor Susan Gass

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 141-146

29

Language Teacher Educators’ Pedagogical Knowledge: Validating a Proposed Model

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 91-111

30

“Listen, Do, Repeat, Understand and Remember”:Teaching English to Very Young Children in Aceh

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 113-132

31

Localization of firms in conditions of triangular distribution of consumers and uncertain quality of firms

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 2017، صفحه 13-20

32

Peer Scaffolding Behaviors Emerging in Revising a Written Task: A Microgenetic Analysis

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 75-90

33

Private Speech in Teacher-learner Interactions in an EFL Context: A Sociocultural Perspective

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 53-74

34

Professional Self-esteem as a Predictor of Teacher Burnout across Iranian and Turkish EFL Teachers

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 113-130

35

Profiling Vocabulary in Psychology Journal Abstracts: A Comparison between Iranian and Anglo-American Journals

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 51-69

36

Syllabification of Final Consonant Clusters: A Salient Pronunciation Problem of Kurdish EFL Learners

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 1-14

37

Tax competition: Quality and quantity of provision of public goods

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 2017، صفحه 21-32

38

Teaching Idiomatic Expressions and Phrases: Insights and Techniques

دوره 5، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2017، صفحه 45-59

39

The Available Lexicon: A Tool for Selecting Appropriate Vocabulary to Teach a Foreign Language

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 71-91

40

The Development and Validation of an English Language Teacher Talk Functional Scale

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 37-52

41

The Dynamic Interplay among EFL Learners’ Ambiguity Tolerance, Adaptability, Cultural Intelligence, Learning Approach, and Language Achievement

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 37-50

42

The effect of oil price on factor demands and total factor productivity: energy-intensive manufacturing industries in European countries importing Iranian oil

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 2017، صفحه 41-52

43

Thematicity in Applied Linguistics Textbooks: A Comparative Study of Foreword, Introduction and Preface

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 15-36

44

Why Teach Idioms? A Challenge to the Profession

دوره 5، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2017، صفحه 5-25

45

اثرات کیتوسان در پرآوری درون‌شیشه‌ای انگور (Vitis vinifera L.) رقم قزل‌اوزوم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-88

46

اثرات کود مرغی و کود پتاسمی بر عملکرد و جذب نیتروژن، فسفر، پتاسیم، روی و مس در سیب‌زمینی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 60-71

47

اثرات نیتریک اکساید بر برخی از صفات فیزیولوژیک در سه گونه از مرکبات در شرایط کم آبی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 74-96

48

اثر پوشش های درختی اقاقیا، زبان گنجشک، بلوط و سرو نقره ای بر زیتوده ریشه و معدنی شدن نیتروژن خاک

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-56

49

اثر تنک کردن بر زی‌توده نهال افرا پلت و زبان‌گنجشک در نهالستان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-37

50

اثر غلظت‌های مختلف عناصر غذایی محیط کشت بر جوانه‌زنی درون شیشه‌ای دانه ‌گرده ارقام مختلف خرما (Phoenix dactylifera L.)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-44

51

اثر کمپوست آزولا بر پارامترهای کمی و کیفی برنج تحت تلقیح با باکتریهای محرک رشد گیاه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 91-104

52

اثر مبدأ بذر بر جوانه‌زنی و مورفولوژی بذر و نونهال‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.)

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 249-262

53

ارزیابی آبشویی خاکهای شور و سدیمی با کاربرد سطوح مختلف آب خالص و اسیدی در بخشی از اراضی شبکه آبیاری و زهکشی دشت مهاباد

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 104-114

54

ارزیابی تأثیر آشفتگی بر تنوع گونه‌‌ای جنگل‌های بلوط با استفاده از شاخص‌های پارامتری

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 315-324

55

ارزیابی تنوع ویژگی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در برخی از ارقام تجاری انگور

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-60

56

ارزیابی توان اکولوژیک برای برنامه‏ریزی حفاظتی و حمایتی جنگل (جنگل گرازبُن، خیرودکنار)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 301-313

57

ارزش اقتصادی کارکرد ذخیره کربن در کاربری‌های مختلف جنگل‌های زاگرس شمالی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 367-377

58

ارزش‌گذاری تفرجی ذخیره‎گاه جنگلی ارغوان استان ایلام با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 107-118

59

بازسازی تصویر معیوب ماهواره لندست با روش رگرسیون خطی وزنی و ارزیابی صحت نقشه پوشش اراضی (بررسی موردی: منطقۀ خوی)

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 275-289

60

برآورد پارامترهای منحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از حل عددی معکوس فرایند نفوذ آب به خاک در استوانه‌های-دوگانه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 26-37

61

برآورد سرعت نفوذ نهایی خاک با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی فازی، روش نرو-فازی (ANFIS) و نظام استنتاج فازی (FIS)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-59

62

برآورد مشخصه‌های اکوهیدرولوژیک تنه و تاج درختان در جنگل دست‌کاشت کاج تهران

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 207-220

63

بررسی اثرات متقابل منابع مختلف فسفر و پتاسیم در رفتار انحلال فسفر و پتاسیم توسط برخی از جدایه‌های باکتریایی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-34

64

بررسی تأثیر زوال بر ساختار جنگل‌های زاگرس میانی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 325-336

65

بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و نرخ خالص معدنی‌شدن نیتروژن در توده‌های دست‌کاشت و طبیعی جنگل آموزشی و پژوهشی دارابکلا (ساری)

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 119-132

66

بررسی روند پوسیدگی تنه درختان ناشی از صدمات بهره‌برداری در یک دوره 10 ساله در جنگل راش آمیخته (بررسی موردی: جنگل ناو اسالم گیلان)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-27

67

بررسی مقدار تولید و اهمیت محصولات فرعی جنگل در درآمد جنگل‌نشینان رودسر استان گیلان، بررسی موردی: ازگیل جنگلی (Mespilus germanica)

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 147-162

68

بررسی موفقیت جنگل‌های دست کاشت سرو سیمین و سدر دئودار در دامنه‌های جنوب البرز؛ بررسی موردی: منطقه رودهن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-76

69

بررسی ویژگی‌های فیزیکی، ‌شیمیایی و کانی‌شناسی خاک‌های گچی شمال ارومیه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 90-72

70

بررسی ویژگی‌های کمی و ویژگی‌های خاک توده‌های ارس (Juniperus excelsa M.Bieb) در طارم زنجان

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 175-190

71

بررسی و مقایسه انبارمانی ارقام مختلف انگور در شرایط کنترل شده

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-74

72

برهمکنش میکوریزا، کود آلی و پتاسیم بر عملکرد و ترکیب شیمیایی برگ انار(Punica granatum L.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 92-103

73

پیامد آلودگی کادمیم بر بخش‌های اندازه دانه‌ای کربن آلی در خاک‌های همدان و لاهیجان تیمار شده با گاه گندم

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

74

پهنه بندی احتمال کمبود و فزونی کربن آلی و فسفر قابل جذب خاک با استفاده ازکریجینگ شاخص

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-78

75

تأثیرEDTA ، اسید سیتریک و عصاره کود مرغی بر گیاه‌پالایی سرب با ذرت در یک خاک آلوده لومی شنی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 38-46

76

تأثیر آتش‌سوزی بر ساختار و زاد‌آوری درختان شاخه‌زاد بلوط استان لرستان (بررسی موردی منطقه تنگ قلعه کوهدشت)

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 163-174

77

تأثیر ارتفاع مبدأ بذر بر شاخص‌های مورفولوژی، زنده‌مانی و سبز شدن بذر زبان‌گنجشک در جنگل‌های زاگرس جنوبی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-62

78

تأثیر تیمار پنکونازول بر میزان فتوسنتز و برخی شاخص‌های تبادلات گازی در چهار رقم زیتون منتخب منطقه طارم تحت شرایط تنش شوری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-13

79

تأثیر تنش فشردگی خاک بر تعادل عملکردی و تخصیص زی‌توده نهال زربین

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-106

80

تاثیر جدایه‌های محرک رشد گیاهی و مقاوم به آرسنیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و غلظت عناصر غذایی پرمصرف گیاه پونه در یک خاک آلوده به آرسنیک

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 14-25

81

تأثیر زمان قلمه‌گیری، نوع قلمه و هورمون بر زنده‌مانی و رشد قلمه‌های گونه کنوکارپوس (Conocarpus erectus L.)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-49

82

تأثیر شیوه گزینشی بر تغییرات برخی شاخص‌های میکروبیولوژیکی خاک توده راش آمیخته جنگل‌های هیرکانی

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 191-205

83

تأثیر فاصله کاشت بر ویژگی‌های کمی و کیفی درختان صنوبر تبریزی (Populus nigra L.)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 337-351

84

تأثیر کاربرد پس از برداشت پوترسین و نیتریک اکسید بر برخی خصوصیات کیفی میوه انبه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

85

تأثیر کیتوسان و اسید سالیسیلیک بر رشد قارچ بوتریتیس و کیفیت میوه-های انگور ریش‌بابای قرمز (Vitis vinifera L.)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-30

86

تأثیر کیفیت (درجه پوسیدگی) خشکه‌دار افتاده راش بر تنوع گونه‌ای ماکروفون در جنگل مدیریت‌شده

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

87

تأثیر مرحله نموی تخمک و محلول‌پاشی پوترسین بر نجات جنین انگور رقم پرلت (Vitis Vinifera L.)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 14-24

88

تعیین رویش توده‌های جنگلی با روش کنترل سوئیسی (بررسی موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 263-273

89

تعیین معیارهای مؤثر در انتخاب محل احداث ایستگاه اطفاء حریق در جنگل

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 379-393

90

تغییرات میزان پرولین و برخی آنزیم‌های موجود در جوانه گل چند رقم زردآلو طی دوره تجمع گرمایی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-36

91

کاربرد پس از برداشت متیل‌جاسمونات بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گیلاس رقم تک‌دانه مشهد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 56-73

92

مطالعه شکلهای مختلف مس، روی، کادمیوم و سرب در فرآوری ورمی کمپوست کود گاوی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-44

93

معرفی ارقام مطلوب انگور برای کشت دیم با هدف تازه‌خوری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-55

94

مقایسه ی اثر کود های بیولوژیکی و شیمیایی فسفره بر جذب فسفر و عملکرد گیاه زینتی همیشه بهار (Calendula officinalis)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-91

95

مقایسه برخی روش‌های‌ زمین‌آماری و تلفیق آنها‌ با توابع تبدیلی در پهنه‌بندی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-13

96

مقایسه چند عصاره‌گیر برای استخراج پتاسیم قابل جذب برنج در برخی از خاک‌های استان کهگیلویه و بویر احمد

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-24

97

مقایسه دو روش عصاره‌گیری دنباله‌ای برای جزءبندی مس در برخی خاک‌های استان گلستان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-118

98

مقایسه سه تابع عضویت مختلف در ارزیابی تناسب اراضی منطقه آمل به روش فازی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-66

99

مقایسۀ ویژگی‌های زیست‌فنی ریشه گونه‌های زبان‌گنجشک (Fraxinus excelsior) و نوئل (Picea abies) جنگلکاری‌شده

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 237-247

100

مقدمه‌ای بر ویژگی‌های رستنی‌های زیست‌بوم ماندابی نئور اردبیل

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 221-235

101

مکان‌یابی احداث پارک جنگلی با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره در منطقة دره شهدای ارومیه

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 133-146

102

مناسب‌ترین توزیع آماری به‌منظور بررسی تأثیر تغییر کاربری بر پراکنش تاج‌پوشش درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii) در جنگل‌های زاگرس استان ایلام

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 353-366

103

ناحیه تأثیر جاده‌های جنگلی درجه سه بر فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 77-89


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.