تعداد مقالات: 85

1

Abstracts in Persian

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 2015، صفحه 149-154

2

Abstracts in Persian

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 2015، صفحه 143-148

3

A Comparative Analysis of Interactional Metadiscourse Markers in the Introduction and Conclusion Sections of Mechanical and Electrical Engineering Research Papers

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 2015، صفحه 37-56

4

An Empirical Examination of the Association Between Multiple Intelligences and Language Learning Self-efficacy among TEFL University Students

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 2015، صفحه 19-36

5

An Expert EFL Teacher’s Class Management

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 2015، صفحه 1-13

6

BOOK REVIEW: Describing and Explaining Grammar and Vocabulary in ELT

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 2015، صفحه 123-127

7

BOOK REVIEW: Exploring Language Assessment and Testing

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 2015، صفحه 137-139

8

BOOK REVIEW: Introduction to Instructed Second Language Acquisition

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 2015، صفحه 135-138

9

BOOK REVIEW: Language Education and Applied Linguistics: Bridging the Two Fields

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 2015، صفحه 141-143

10

BOOK REVIEW: Language Learning Beyond the Classroom

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 2015، صفحه 119-121

11

BOOK REVIEW: Researching Identity and Interculturality

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 2015، صفحه 139-142

12

BOOK REVIEW: The Routledge Handbook of Language Testing

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 2015، صفحه 129-133

13

BOOK REVIEW: Translingual Practice: Global Englishes and Cosmopolitan Relations

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 2015، صفحه 145-147

14

Does Project-based Learning Enhance Iranian EFL Learners’ Vocabulary Recall and Retention?

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 2015، صفحه 83-99

15

Editorial

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 2015

16

Editorial

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 2015

17

English Teachers’ Research Engagement: Level of Engagement and Motivation

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 2015، صفحه 83-97

18

Grammatical Metaphor: Exploring the Semogenic Power of the Language

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 2015، صفحه 15-28

19

Iranian EFL Teachers and Learners Perspective on Potentiality of Top Notch Series for Intercultural Competence Development

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 2015، صفحه 47-66

20

On the Accessibility of Phonological, Orthographic, and Semantic Aspects of Second Language Vocabulary Learning and Their Relationship with Spatial and Linguistic Intelligences

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 2015، صفحه 119-135

21

On the Relationship between Justice Judgments, Outcomes and Identity Orientations among Iranian EFL Learners: A Structural Equation Model

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 2015، صفحه 101-117

22

Suggestions toward Some Discourse-analytic Approaches to Text Difficulty: With Special Reference to ‘T-unit Configuration’ in the Textual Unfolding

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 2015، صفحه 1-18

23

Teachers’ and Students’ Amount and Purpose of L1 Use: English as Foreign Language (EFL) Classrooms in Iran

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 2015، صفحه 67-81

24

The Relationship between Iranian EFL Learners’ Self-regulatory Vocabulary Strategy Use and Their Vocabulary Size

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 2015، صفحه 29-46

25

The Role of Teachers’ Classroom Discipline in Their Teaching Effectiveness and Students’ Language Learning Motivation and Achievement: A Path Method

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 2015، صفحه 57-82

26

Using Convergent and Divergent Tasks to Improve Writing and Language Learning Motivation

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 2015، صفحه 99-117

27

اثرات پودر سیر و سیاه دانه بر عملکرد بلدرچین های تخم گذار در معرض گلوکوکورتیکوئیدها

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-17

28

اثرات عمل آوری کنجاله کانولا با مس و مکمل سازی ال آرژنین بر وزن بدن و حساسیت به آْسیت در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایاه کنجاله کانولا

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 58-67

29

اثرات مکمل نانو ذرات اکسید روی در جیره بر برخی فراسنجه های تولید مثلی بلدرچین نر

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-31

30

اثر اجرای طرح صیانت در مقدار و نوع سوخت مصرفی روستاییان در جنگل‌های ارسباران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 67-83

31

اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت شیرین (Zea mays var. Saccharata) در شرایط اقلیمی مشهد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 27-41

32

اثر تغذیۀ اولیه با جیره بر پایۀ ذرت سویا در مقابل جیره های نیمه جامد بر توسعۀ دستگاه گوارش، عملکرد و اجزای لاشه در جوجه های گوشتی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 32-43

33

اثر تغذیۀ جنینی گلوتامین و افزودن آن به جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 63-73

34

اثر توأمان فشردگی و رطوبت خاک بر جذب آهن و منگنز توسط دانهال‌های پسته (.Pistachio vera L)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 40-61

35

اثر زمان برداشت و رطوبت شلتوک بر راندمان، ضریب تبدیل و نیروی گسیختگی خمشی برنج رقم هاشمی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 15-27

36

اثر سطوح مختلف پودر دارچین و آنتی بیوتیک فلاووفسفولیپول بر عملکرد، وزن اندام های داخلی و ویژگی های لاشۀ جوجه‌های گوشتی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-8

37

اثر کودهای زیستی و آلی بر غلظت عناصر غذایی و برخی شاخص‌های رشدی گوجه‌فرنگی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 105-118

38

اثر گیاهان پوششی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) و تغییرات ماده خشک علف‌های هرز

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-81

39

اثر مدیریت جنگل بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل خلیل محله - بهشهر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 167-180

40

ارزیابی الگوهای مختلف کشت مخلوط سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor L.) با ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa L.) در سطوح مختلف کود نیتروژن

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-20

41

ارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی برنج در الگوهای کشت اول و دوم (مطالعه موردی: شهرستان ساری)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 14-26

42

ارزیابی رشد و عملکرد غده سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در واکنش به کود حیوانی و محلول پاشی روی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 70-82

43

ارزیابی سر و صدای تراکتورهای MF285 و U650 در عملیات مختلف کشاورزی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 44-58

44

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های پاییزه کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر کمبود آب در شرایط آب و هوایی آذربایجان شرقی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-32

45

برآورد گوارش پذیری ظاهری پروتئین گندم های سرداری و آذر 2 با آنزیم و بدون آنزیم در جوجه های گوشتی پرورش یافته در قفس

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-62

46

بررسی اثر تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط دیم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 55-69

47

بررسی اثر چرخ های فشار دهنده خطی کار بر سرعت سبز شدن، میزان کارایی مصرف آب و عملکرد گندم تحت تاثیر روش های خاک ورزی و کاشت حفاظتی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 59-75

48

بررسی خصوصیات زراعی ارقام گندم های (Triticum aestivum L) اصلاح شده ایرانی و روابط بین آنها در شرایط تنش گرمایی آخر فصل رشد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 42-54

49

بررسی روش های نمونه برداری به‌منظور مدل سازی توزیع قطری درختان بلوط ایرانی با استفاده از توابع احتمالی- آماری در جنگل های زاگرس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 95-107

50

بررسی زیست شناسی جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) و پراکنش آن در استان آذربایجان غربی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-42

51

بررسی سطوح مختلف پودر آویشن(Thymus vulgaris) و ویرجینامایسین بر عملکرد، برخی ویژگی های لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 28-37

52

بررسی عملکرد مرغ های تخمگذار تجاری و بلدرچین‌های تخمگذارِ ژاپنی در پاسخ به جیره های حاوی سطوح مختلف پروتئین و سیاه دانه(.Nigella sativa L)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 69-80

53

بررسی فون حشرات گال‌زای گونه های مختلف درختان بید و محاسبه شاخص های شباهت بین مناطق مختلف در استان آذربایجان غربی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 55-56

54

بررسی واکنش لاین های خویش آمیخته نوترکیب آفتابگردان به تنش کلرید سدیم در مرحله گیاهچه ای

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 77-91

55

بررسی ویژگی های کمی و کیفی توده های جنگلی منطقه حفاظت شده ارسباران در طبقات شیب

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-15

56

برهمکنش تنش خشکی و سطوح مختلف منابع کودی بر تولید گیاه خرفه (Portulaca oleracea)

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 44-58

57

بهبود عملکرد ماش سبز (Vigna radiata L) با کاربرد زئولیت تحت شرایط کمبود آب

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-13

58

پاسخ گندم تلقیح شده با قارچ Piriformospora indica به شوری و رقابت با علف‌هرز یولاف (Avena ludoviciana L.)

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 59-70

59

پراکنش مکانی گونه های چوبی در جنگل های زاگرس شمالی (پژوهش موردی: جنگل های هواره خول)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 17-29

60

تاثیر آتش سوزی بر میزان کربن آلی خاک و قابلیت دسترسی عناصر غذایی در جنگل های بلوط سردشت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 28-39

61

تأثیر آزادسازی تدریجی نیتروژن بوسیله کود دامی پلت شده در دورهای آبیاری مختلف بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 58-71

62

تأثیر افزودن اسیدی فایر(گلوباسید) و آنزیم بر بلدرچین های ژاپنی تغذیه شده با جیره های بر پایۀ گندم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 74-86

63

تاثیر پنج دهه عملیات کشاورزی مستمر بر توزیع شکل های پتاسیم در برخی باغات‌ جنوب دشت ارومیه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 62-76

64

تأثیر پودر ریزوم زردچوبه بر خصوصیات کمی و کیفی تخم مرغ های بومی استان آذربایجان غربی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 44-52

65

تأثیر زمان بر عملکرد ماده (Road Packer Plus (RPP در کنترل تورم خاک جاده های جنگلی (پژوهش موردی: جنگل خیرود)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 145-153

66

تاثیر زمان و ترکیب محیط کشت بر تولید IAA توسط جدایه های مختلف سودوموناس فلورسنت و تاثیر جدایه ها بر رشد ذرت (Zea mays L)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 2-27

67

تأثیر سیستم مدیریت تغذیه تلفیقی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی سیب

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 92-104

68

تأثیر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا و نئومایسین بر عملکرد، برخی ویژگی های لاشه و کیفیت فیزیکی و شیمیایی گوشت جوجه های گوشتی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-20

69

تاثیر سطوح مختلف عصاره علف چای (Hypericum perforatum) و آنتی بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، برخی ویژگیهای لاشه و خصوصیات گوشت سینه و ران جوجه های گوشتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 18-27

70

تاثیر عصاره آویشن بر میزان مواد مغذی و رنگ گوشت جوجه های گوشتی دریافت کننده نیترات سدیم در آب آشامیدنی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 38-47

71

تأثیر قطعه قطعه شدن جنگل بر ترکیب و پراکنش گونه های گیاهی در دامنه های شمالی جنگل های کرمانشاه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 123-134

72

تحلیل ترکیب گونه های علفی زیر آشکوب در جنگلکاری با گونه های پهن برگ و سوزنی برگ و رابطه آن با عوامل خاکی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 155-166

73

تغییرات عملکرد دانه ماش ( Vigna radiata L ) در همزیستی با قارچ های میکوریزا تحت تنش رطوبتی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 33-43

74

تناسب اراضی منطقه گلفرج جلفا برای کشت چغندرقند با استفاده از سیستم مدیترانه ای

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-11

75

رابطه تنفس میکربی و کربن زی توده میکربی با ماده آلی خاک در تیپ‌های مختلف جنگل راش آمیخته

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 135-144

76

ساخت و ارزیابی مکانیزم پنوماتیکی برداشت گردو

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 76-87

77

سینتیک رهاسازی فسفر و همبستگی پارامترهای آن با برخی ویژگی‌های خاک و رشد ذرت در چند خاک‎ آهکی استان آذربایجان شرقی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 119-134

78

شناسایی خزه های پوست نشین در گونۀ اندمیک لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach) و ارتباط تنوع گونه های خزه با برخی از خصوصیات فیزیکو شیمیایی پوست

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-53

79

طراحی و ارزیابی سامانه اتوماسیون کنترل اقلیم گلخانه‌ای

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 100-108

80

طراحی و ساخت بوم تلسکوپی سمپاش باغات و مقایسه آن با سمپاش مرسوم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 28-43

81

محاسبه مقادیر ارتعاش روزانه و زمان های مجاز رانندگی در سه تراکتور متداول در ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-14

82

مطالعه آناتومی و باقت شناسی ریه ها در بلدرچین ژاپنی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-8

83

مطالعه سینتیک خشک کردن ذرت به روش جریان هوای گرم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 88-99

84

مقایسه بین آماربرداری زمینی و استفاده از تصویر Ikonos در پایگاه اطلاعاتی Google Earth به منظور برآورد مشخصه های کمی جنگل شهری (منطقه مورد بررسی: شهرستان ساری)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-94

85

مقدار هیدرات های کربن و پرولین برگ درخت چنار، در شرایط تنش آلودگی هوا (پژوهش موردی: شهرستان ارومیه)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-122


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.