تعداد مقالات: 55

1

Abstracts in Persian

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2013، صفحه 146-149

2

Abstracts in Persian

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2013، صفحه 160-163

3

Abstracts in Persian

دوره 1، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2013، صفحه 126-130

4

An Explication of Concordance between Man’s Mental Structure and the Narrative Structure in the Light of Vygotsky’s SCT

دوره 1، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2013، صفحه 45-51

5

BOOK REVIEW: Double Talk: Deconstructing Monolingualism in Classroom Second Language Learning

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2013، صفحه 135-140

6

BOOK REVIEW: Exploring English Language Teaching: Language in Action

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2013، صفحه 157-159

7

BOOK REVIEW: Input, Interaction, and Corrective Feedback in L2 Learning

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2013، صفحه 153-156

8

BOOK REVIEW: Learner-centered Education in International Perspective: Whose Pedagogy for Whose Development?

دوره 1، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2013، صفحه 115-119

9

BOOK REVIEW: Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching (third ed.),

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2013، صفحه 141-145

10

BOOK REVIEW: Vocabulary: Applied Linguistic Perspectives (2nd ed.)

دوره 1، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2013، صفحه 111-114

11

Corrective Feedback in Teacher Guides and SLA

دوره 1، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2013، صفحه 1-18

12

Creativity in Language Teaching

دوره 1، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2013، صفحه 19-43

13

Critical Incident Analysis through Narrative Reflective Practice: A Case Study

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2013، صفحه 79-89

14

Cultural Conceptualisations in Learning English as an L2: Examples from Persian-speaking Learners

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2013، صفحه 90-116

15

Culture in Foreign Language Teaching

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2013، صفحه 57-78

16

Editorial

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2013

17

Editorial

دوره 1، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2013

18

Editorial

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2013

19

Educating Educators about Second Language Idiomaticity through Action Research

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2013، صفحه 1-35

20

Factors Underlying Students’ Appropriate or Inappropriate Use of Scholarly Sources in Academic Writing, and Instructors’ Responses

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2013، صفحه 65-84

21

First Language Transfer in Second Language Writing: An Examination of Current Research

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2013، صفحه 117-134

22

Foreign Language Teaching and Intercultural Citizenship

دوره 1، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2013، صفحه 53-62

23

Fostering EFL Learners’ Autonomy in Light of Portfolio Assessment: Exploring the Potential Impact of Gender

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2013، صفحه 135-151

24

Identity, Literacy, and English Language Teaching

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2013، صفحه 85-98

25

L2 Motivation Profiling and the Role of Context: A Study in Exploratory Statistical Procedures

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2013، صفحه 37-64

26

Language Teaching and Its Contexts

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2013، صفحه 1-26

27

On the Implications of Vygotskian Concepts for Second Language Teaching

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2013، صفحه 99-114

28

Putting the Learner in the Spotlight – Future directions for English Teachers

دوره 1، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2013، صفحه 63-77

29

Reading and Vocabulary Acquisition: Supporting Evidence and Some Objections

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2013، صفحه 27-43

30

The Effect of Task Complexity on the Quality of EFL Learners’ Argumentative Writing

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2013، صفحه 115-134

31

The Key for Holding a Successful ELT Conference: Some Nuts and Bolts

دوره 1، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2013، صفحه 95-110

32

The Multiple Roles and Functions of English in South Korea

دوره 1، Issue 3 (Special Issue)، پاییز و زمستان 2013، صفحه 79-94

33

What Are the Goals of Language Teaching?

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2013، صفحه 44-56

34

اتوماسیون سمپاشی گلخانه ها به کمک ربات سیار

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 91-104

35

اثر آللوپاتی بقایای اندام‌های آفتابگردان (Helianthus annuus L.) بر تجمع ماده خشک و تولید بذر تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-14

36

اثر پیش تیمار بذر و سوپرجاذب بر برخی خصوصیات کمی و کیفی نخود (Cicer arietinum L.) تیپ کابلی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 44-53

37

اثر کشت آفتابگردان، کود دامی و لجن فاضلاب بر فراهمی عناصر، pH و EC یک خاک قلیایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-16

38

اثر محلول پاشی کودهای نیتروژنه، فسفره و پتاسیمی بر عملکرد دانه و کارایی جذب و انتقال عناصر ماکرو در برنج هیبرید (Oryza sativa)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 64-75

39

ارزیابی تاثیر پایـه هـای گـونه Pteropyrum aucheri بر مواد آلی ذره ای و پراکنش خاکدانه ها در مراتع خانقاه سرخ ارومیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 84-93

40

ارزیابی داده های خروجی از حسگر اندازه گیر بلادرنگ رطوبت خاک با استفاده از شبکه عصبی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-6

41

ارزیابی کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی تطبیقی فازی و رگرسیون در پیش‌‌بینی کربن آلی ذره ای در مراتع خرابه سنجی ارومیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 94-106

42

آلودگی کادمیومی و بررسی تاثیر آن بر کیفیت بیولوژیکی خاک و رشد گیاه بنگدانه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 17-27

43

برآورد انرژی مصرفی در سیستم زراعت چغندرقند در ایران مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 81-90

44

برآورد رطوبت های ظرفیت زراعی، پژمردگی دائم و قابل استفاده در خاک های دشت اردبیل با استفاده از مدل های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 60-72

45

بررسی و تحلیل میزان برخی گازهای خروجی از تراکتورهای مسی فرگوسن 285 و رومانی 650 با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی (انفیس)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 51-62

46

بررسی و مقایسه کارآیی برداشت ماشینی و دستی پنبه در دو رقم ساحل و ورامین

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-36

47

بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند خشک کردن سیب با استفاده از امواج مایکروویو

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 9-26

48

پیشنهاد و ارزیابی یک روش آزمایشگاهی برای تعیین سریع کمیّت‌های مختلف آب قابل استفاده خاک برای گیاه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 37-48

49

تاثیر دما و رطوبت بر کیفیت رنگ خرمای رقم استعمران در طول سه ماه انبارمانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-80

50

تاثیر زمان برداشت، رطوبت خاک و رقم بر صدمات مکانیکی و خصوصیات رئولوژیک سیب زمینی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 37-50

51

تأثیر کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های مختلف کتان (Linum usitatissimum L.)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 31-43

52

تاثیرگذاری منابع مختلف نیتروژن روی اجزاء عملکرد، عملکرد و زیست توده علف‌های هرز در دو رقم برنج (Oryza sativa L.)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 15-30

53

تاثیر محلول‌پاشی نانوآهن بر عناصر معدنی و نیتروژن مضر ریشه و ارتباط آن با عملکرد قند چغندرقندL.) Beta vulgaris)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 54-63

54

تاثیر منبع نیتروژن و بازدارنده نیترات سازی 3، 4- دی متیل پیرازول فسفات بر کارایی مصرف نیتروژن گندم در خاکهای مختلف

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 18-36

55

تغییرات شکل های شیمیایی و زیست فراهمی روی با فاصله از ریزوسفر منفرد و مشترک

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 73-83


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.